Båthusen i Hamnen
Båthusen i Hamnen
De gamla och de nya båthusen i Hamnen

Välkommen till

Refsnäs Byalag

Refsnäs Byalag
 

Vårt egentliga namn är Rävsnäs Samfällighetsförening men våra stadgar har sina rötter i 1856 års Laga skifte och det byalag som då inrättades - av den orsaken kallar vi oss än i dag för Refsnäs Byalag.

Våra tidigaste protokoll är dock från tidigt 1700-tal, men byn är äldre än så. Vi kan stoltsera med att vi finns omnämnda i Kung Valdemars Jordebok och Segelled från 1200-talet - så anor finns!

Vårt uppdrag är att vårda, värna och utveckla Refsnäs för våra delägare, övriga Refsnäsbor och för kommande generationers bästa. I vårt arbete strävar vi efter att finna lösningar som bidrar till en trivsam miljö, att utnyttja våra tillgångar för byns bästa och att erbjudafrämst byborna en möjlighet att nyttja våra tillgångar i form av Tunholmen och Hamnbacken.

ÅRSMÖTE 2024
Vid årsmötet 2023 beslutade stämman att föreningens verksamhetsår ska vara kalenderår för att göra det enklare för medlemmarna att följa bokslut och budget. Årsmöte kommer att hållas    24-04-13 kl 11:00 i Räfsnäs Bygdegård. 
Kallelse sker enligt stadgarna.
Anmälan görs till styrelsen@refsnasbyalag.seDOM I MARK OCH MILJÖDOMSTOLEN:
KOMMUNEN MÅSTE GÖRA OM OCH GÖRA RÄTT - INGEN PARKERING, INGEN SMÅBÅTSHAMN. Domarna går INTE att överklaga!

Nu har Mark och Miljödomstolen fattat beslut om utbyggnaden av den sk övre parekringen och småbåtshamnen och de tillbakavisade allt som kommunen ville göra!! Givetvis släpper vi inte detta utan att vi fått rätt sporrar oss än mer. Kommunen måste vidta mycket omfattande utredningar för miljö och kulturmiljö. Området utanför Anders o Lena Gunnedal ÄR strandskyddat tvärt emot vad kommunen hela tiden hävdat!


KALLELSE
EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
FREDAGEN 8 JULI KL 15:00
NORRA BYVÄGEN 7

För dagordning se under fliken ÅRSMÖTESHANDLINGAR 
Årsstämma hålls söndagen den 13/3 kl 13:00 i Räfsnäs bygdegård. Trots att vi inte befinner oss i pandemi ber vi alla att iakta försiktighet vid deltagande. Meddela gärna ditt deltagande på info@refsnasbyalag.se
 

KALLELSE
220105

INSTÄLLT
Det planerade årsmötet 22-01-08 är inställt pga av rådandepandemiläge och sjukdom i styrelsen. Ny kallelse kommer att meddelas senast
22-03-10.


ÅRSMÖTE 22-01
-08 KL 11:00
RÄFSNÄS BYGDEGÅRD
Vänligen anmäl deltagande till
info@refsnasbyalag.se
MÖTET KAN KOMMA ATT AJOURNERAS BEROENDE PÅ RÅDANDE RESTRIKTIONER VID MÖTESDATUMET.
HANDLINGAR KOMMER ATT FINNAS TILLGÄNGLIGA UNDER FLIKEN "ÅRSMÖTESHANDLINGAR" 10 DAGAR FÖRE MÖTET.
2021-08-12
Kallelse
Återupptaget årsmöte för verksamhetsåret 2019-2020 . 
Datum: 28/8
Tid: Kl 17.00
Plats: Räfsnäs bygdegård
Pga pandemin ber vi er föranmäla deltagande på styrelsen@refsnasbyalag.se
Handlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast 10 dagar innan mötet
2020-12-21
ÅRSMÖTET 2021-01-09 ÄR INSTÄLLT PGA RÅDANDE PANDEMI. NYTT DATUM FÖR MÖTET KOMMER ATT ANSLÅS PÅ HEMSIDA SAMT ANSLAGSTAVLOR I BYN.
ÄVEN ÅRSMÖTET FÖR BYLYSET ÄR INSTÄLLT OCH KOMMER ATT HÅLLAS VID SAMMA TILLFÄLLE SOM BYALAGETS ÅRSMÖTE.

2020-03-16
Detta kom från skogsstyrelsen idag


https://www.youtube.com/watch?v=BEjIv7s3qK0&feature=youtu.be&EDMGuid=e7a29006-c8b2-492e-ac52-6e93b455f416

2020-03-16
OBS!
Norrtälje kommun HAR INTE för avsikt att tvångsinlösa några fastigheter i Räfsnäs har kommunalrådet Bino Drummond låtit meddela. 

Tjänstemän på Norrtälje kommuns Mark och Exploateringsavdelning har på morgonen meddelat att de kan komma att lösa in alla fastigheter kring hamnen för att riva dem. Tillika kommer bullerplanket vid Båtsholmen att byggas oavsett om bygglovet är överklagat. Tjänstemännen har även hotat Räfsnäs med att bli uteslutet från all kommunikation beträffande hamnens utbyggnad - dags att ni klagar hos era lokala politiker. 

Samfällighestföreningen har för avsikt att JO-anmäla ansvariga inom kommunen.

2020-03-14
Extrastämman biföll styrelsen förslag för åtgärder på Tunholmen. Fortlöpande information kommer att finnas på hemsidan.
2020-03-13
OBS  OBS OBS
PGA RÅDANDE SITUATION KOMMER MORGONADENS EXTRA STÄMMA ATT HÅLLAS UTOMHUS PÅ PARKERINGEN VID BYGDEGÅRDEN, TID SÅSOM KALLATS.

Kallelser:
EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
för beslut om eventuella åtgärd på Tunholmen samt eventuell revidering av budgetar sker lördagen 14 mars kl 09:00 i Räfsnäs bygdegård
Handlingar ligger under fliken "Årsmöteshandlingar"

7/3-20
Norrtälje Tidning publicerar en artikel där Norrtälje kommun anger att de driver ett projekt för att flytta sophanteringen från Räfsnäs hamn till Kapellskär hamn. Politiska beslut och köp av mark kvarstår.

7/3-20
Informationsmöte beträffande eventuella åtgärder på Tunholmen samt eventuell revidering av budgetar sker lördagen 7 mars kl 09:00 i Räfsnäs bygdegård.
ALLA VÄLKOMNA ATT LYSSNA PÅ EVENTUELLA ÅTGÄRDER.

Vi kommer inom kort att kalla till extra föreningsstämma beträffande den återremiterade framställningen om åtgärder på Tunholmen.

Nästa ordinarie föreningsstämma, 20-dag Knutmöte, i Rävsnäs Samfällighetsförening hålls i bygdegården lördagen 9 januari 2021.

2019
20/4
Tunholmen hårt drabbad av Alfrida. Vi har begärt undantag från Skogsvårdslagen för att behöva röja Tunholmen innan 15 juni.


2018
1/12
Bredband i byn - ÄNTLIGEN
De flesta som beställt bredband via Norrtälje Energi har nu fått det installerat i sina hus. 

2/8
Föreningen har erhållit muddringstillstånd av hamnbacken men ärendet har överklagats av en medlem som inte vill att vi muddrar enligt beslut taget av årsstämma. Muddringen kan därför bli ytterligare försenad vilket vi beklagar för de övriga som har brygga på hamnbacken.

 Överklaganden och obstruktioner kostar föreningen mycket pengar och styrelsen lägger ned oerhört mycket tid på att bemöta dessa till olika myndigheter - tid o pengar som kan användas till bättre ändamål. 
2 /8
BREDBAND
Enligt ansvarig projekteldare på Norrtelje Energi AB (NEAB) kommer de att etablera arbetsplats för fiberdragning 13/8 och arbetet med fiberdragning startar den veckan.

22/5
GDPR
Från den 25 maj 2018 kommer hela Europa ha en ny gemensam lag om behandling av personuppgifter: Dataskyddsförordningen GDPR vilken ersätter Personuppgiftslagen (pul). Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.
GDPR handlar bl.a. om hur en förening såsom Rävsnäs Samfällighetsförening, ska behandla personuppgifter som namn, personnummer, bostadsadress och e-mailadress.
Föreningen har uppgifter om medlemmarnas namn, postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning och i vissa fall e-mailadress. Uppgifterna är vi enligt Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter skyldiga att hålla. Informationen behövs för att informera alla medlemmar om föreningens verksamhet, för att upprätta en röstlängd vid årsstämman och för att veta vem som är delägare i samfälligheterna. Uppgifterna får vi från Lantmäteriets fastighetsregister. Det är vår gemensamma skyldighet att hålla delägarregistret uppdaterat med rätt ägare. Vi har även uppgifter för de som hyr eller arrenderar våra stugor, båtplatser (även andra hand) eller mark på hamnbacken.
Följande gäller för hanteringen av uppgifterna:
1/ Uppgifterna hanteras av styrelsen.
2/ En medlem har alltid rätt att få information om vilka uppgifter som finns registrerade på honom/henne (vi registrerar inte mer än det vi är lagstadgat skyldiga att göra)
4/ Uppgifterna lämnas aldrig ut

Styrelsen

4/3
Norrtelje Energi kommer till bygdegården 10/3 kl 13.00 & informerar om sina planer att anlägga bredband i Räfsnäs som tidigare informerats om vid byalagets årsmöte.

21/1
Byalaget har hållit sitt årsmöte och beslutade anta samtliga propositioner som framlades och inkommen motion avslogs/lades till handlingarna. (se under Årsmöteshandlingar). Tobias Arvidsson från Norrtälje kommun presenterade kommunens ståndpunkt i hamnfrågan där de arbetar för att ta fram en sophantering/miljölösning som de närboende kan acceptera.

2017
30/12
Norrtälje kommun kommer till Räfsnäs 13 januari kl 11.00 och informerar om sina planer i Räfsnäs. Bl a har Norrtelje Energi ånyo visat intresse för att bygga bredband i Räfsnäs.

14/12
Räfsnäs samfällighetsförening har   2017-12-14 lämnat in överklagan av Länsstyrelsens beslut till Mark och Miljödomstolen. 

20/11
Länsstyrelsen har avslagit vår överklagan beträffande hamnen men Norrtälje kommun har lyssnat på byns kritik och skall enligt utssago från Samhällsbyggnadsdirektör Tobias Arvidsson komma med ett tekniskt förslag som väl möter byns önskemål. 

18/11
Zitius som erbjudit bredband i byn har förlängt sitt erbjudande till 31/12 och de kommer att kontakta alla som inte anmält intresse via telefon. 


18/8
Under sommaren har vi fört en dialog med Zitius som bygger och driver fibernät i Sverige (bl a har de byggt och driver Fagerviks fibernät). De har visat intresse för att bygga i vårt område och har meddelat att de med största sannolikhet kommer kunna ge ett erbjudande som är bättre än de som vi fått tidigare. Zitius har blivit uppköpta av Telia men arbetar relativt fristående. De kommer att skicka ut en inbjudan till fastighetsägarna i Refsnäs och preliminärt datum för deras informationsmöte är 9/9 kl 1300 i bygdegården.

Zitius har påbörjat en större utbyggnad för fastigheterna mellan Älmsta och Söderbykarl (norr om Norrtälje)

Under det senaste året har vi varit i kontakt med IP Only för en dialog hur de skulle kunna nyttja föreningens marker men de har inte visat intresse varför vi nu vänder oss till andra aktötrer.

23/4 
Beträffadne markanvisningsavtal från  IP-Only
En del medlemmar/markägare har fått ett markanvisningsavtal från IP-Only som gäller upplåtelse av mark för dragning av bredband. VI har låtit en sk intrångsjurist titta på avtalet och denne menar att avtalet är ofördelkaktigt för markägaren. Vi råder därför de som erhållit avtalat att INTE underteckna avtalet. Vi har bett representanter för IP-Only förklara varför man skickat detta avtal samt bette dem återkomma med ev nytt erbjudande om bredband.2016

18/12
En muntlig uppgörelse har nåtts med Norrtälje Kommun som ger samfällighetsföreningen ensam rådighet över bredbandskanalisationen i Rävsnäs. Vi kommer att erbjuda operatörerna att nyttja denna kanalisation. Avtal med kommunen är under utarbetande.

Telia har meddelat att de förlänger sitt erbjudande januari ut.

Samfällighetsföreningen har meddelat att vi överklagar kommunens beslut beträffande hamnutbyggnaden samt uppmanat dem att sanera hamnen från de vrak som finns i hamnen.

18/11
Norrtälje Kommun har för avsikt att utvidga verksamheten i Rävsnäs Hamn. Man vill göra hamnen till omlastningsstation för sopor - skärgårdens Görla!
 Ovan finns det underlag som Kommunstyrelsen fattat sitt beslut på.


18/11
Efter tidigare samtal med Telia har de nu skickat ut ett erbjudande om bredband in i vägg för 18300 kr som är ett bra erbjudande . Tyvärr verkar vi inte komma vidare med kommunen fn och jag tror att de som vill ha bredband inom rimlig tid bör anmäla sig till Telia. 


Jag har talat med Lars Wennerbring på Norrtelje Energi och han är förundrad över att så få anmält sitt intresse i Rävsnäs/Gräddö (finns det något som säljer sig självt??) och enligt honom har inte heller IpOnly fått särskilt många anmälningar i området.

Vår förfrågan om ett möte för att diskutera ett övertagande av kanalisationen ligger hos kommunjuristen sedan en månad och jag har tyvärr ingen förhoppning att en överlåtelse kommer att ske i närtid. Är det så att de inte återkommer så återstår en juridisk process som sista utväg vilket Samfällighetsföreningen får ta  ställning till i ett senare skede.


10/10
Ärendet ligger hos kommunjuristen.


30/9
Norrtälje Kommun prövar nu ärendet för att finna en väg där vi kan ta över kanalisationen

12/9
Vi för nu en dialog med Norrtälje Kommun och hoppas kunna lämna närmare information kommande vecka.

Helt klart är att ingen operatör kan nyttja befintlig kanalisering utan vårt medgivande. Vi har inte för avsikt att släppa in någon operatör med de priser som nu erbjuds. Vår ståndpunkt är att ALLA i byn måste erbjudas bättre priser och villkor för att vi skall öppna upp nätet. De som skrivit på IpOnlys avtal bör fråga dem hur de tänker när det kommer till att anlägga bredband i Rävsnäs - byalaget har meddelat vid ett flertal tillfällen att de inte kan räkna med att nyttja befintlig kanalisation eller våra marker. 

29/8
IpOnly har genom Roger Lindahl meddelat att de överväger att förlänga sitt erbjudande. Enl uppgift är erbjudandet förlängt till 16/9.

Den handläggare som har hand om vårt ärende var under slutet av förra veckan sjuk vaerför vi ännu inte fått ta del av den diokumentation vi begärt betr kanalisationen i Rävsnäs.
 
22/8

Kommunen håller nu som bäst på att undersöka hur kanalisationen är gjord och om den är separerad från den ledning som styr pumpstationerna efter den sk Kapellskärsledningen. Vi har även begärt all dokumentation om kanaliseringen så vi vet vad som ligger var. Vi har även uppmanat IpOnly att förlänga sitt erbjudande t o m 30/9 men inte fått något svar från dem.

16/8
Vi har nu fått igång dialogen med Norrtälje Kommun och räknar med att de behandlar ärendet snabbt.

Två aktörer erbjuder nu möjlighet att få bredband via fiber i Refsnäs. Läs erbjudandena noga, Iponlys erbjudande är bindande i två år även om de inte etablerar beredband i Refsnäs.'

Byalaget har sedan i vintras arbetat med en grupp för att få EU-bidrag till ett eget byanätverk men alla pengar är nu slut hos länsstyrelsen. Vi har därför begärt att Norrtälje Kommun överlåter den sk kanaliseringen för bredband som vissa fastigheter har framdragen till tomtgräns. Kanaliseringen är olovligen nedlagd och bryter mot det vatal som tecknats mellan byalaget och kommunen  varför vi har goda förhoppningar att överta ägandet.

Lyckas vi har vi goda möjliheter att anlägga ett eget byanätverk med en bättre totaleknomi än vad Iponly eller Norrtelje Energi kan erbjuda.

Styrelsen 

                                Kalendarium